Mates 6è

Espai de les matemàtiques de 6è


CURS 2013-2014

 

MÉS DIVISIONS AMB DECIMALS

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/ladivision_cd/division_cdw.html

DIVISIONS AMB DECIMALS

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/openumdec/divi_dec_d/divi_dec_d.html

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/openumdec/divi_dec/divi_dec.html


CURS 2012-2013


Figures planes: superfície i perímetre
Fraccions
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/03_Mates/act_mat/act/ud07/unidad_7.htm http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/03_Mates/act_mat/act/ud07/unidad_7.htm

Operacions amb fraccions

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/03_Mates/act_mat/act/ud08/unidad_8.htm http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/03_Mates/act_mat/act/ud08/unidad_8.htm


Els nombres decimals
Potències i arrels
 
Múltiples i divisors
http://internauta.vicensvives.es/ctl_servlet?_p=internauta&_c=LlibresUC&_m=obrirLlibre&_s=frameLlibre.jsp&idIcona=0000000111&idLlibre=0000000925


Més múltiples i divisors
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/03_Mates/act_mat/act/ud03/unidad_3.htm

  
Operacions combinades


Descomposició de nombres